SMA Cempaka, Jalan Cempaka Putih Barat 21, 10520
Tel: 2 1426 8662