Jalan Hankam, Jalan Hankam, 2, 12550
Tel: 6 2878 7676 8700